Symtom på högt blodtryck är oftast relativt vaga, men bör tas på största allvar. De vanligaste tecknen är dock en allmän trötthet och en återkommande huvudvärk.

Högt blodtryck - symtom

Det viktigaste att komma ihåg gällande de symtom som förknippas med högt blodtryck är att de är individuella. Det finns därmed ingen enkel översikt som går att sammanställa och använda som "checklista". Vidare kan symtomen förändras över tid och ta sig olika uttryck p.g.a. saker som dagsform, vad man har ätit, hur man har sovit osv. I vissa fall är symtomen så pass lindriga att de helt missas och förklaras med andra orsaker istället.

För det mesta ger inte ett högt blodtryck några särskilda symtom. I lindriga fall ger det allmänna symtom som huvudvärk, trötthet och yrsel. Problemet med dessa symtom är att de kan skifta i styrka och bero på många andra saker istället för att vara tecken på högt blodtryck. I svårare fall kan högt blodtryck ge hjärtklappning,illamående, känselbortfall i händer och fötter, synskador, andnöd och allmän förvirring. Oavsett om tecknen på högt blodtryck är tydliga eller ej säger de något om patientens allmäntillstånd. Högt blodtryck är ett säkert tecken på att något är fel och behöver åtgärdas. Konsekvenserna av att gå med högt blodtryck utan behandling kan bli betydligt allvarligare än de lindriga symtomen.


högt blodtryck

Otydliga symtom på högt blodtryck

Då symtomen ofta är lindriga, inte orsakar större problem och ofta kommer "smygande" kan det vara lätta att ignorera. En person kanske inte reflekterar över allmän trötthet eller återkommande huvudvärk utan vänjer sig och söker andra förklaringar. Inte ovanligt är det först efter att det höga blodtrycket blivit konstaterat och sänkt som skillnaden blir tydlig. Själva behandlingen av högt blodtryck blir därmed det som tydliggör problematiken för patienten.

Då många symtom är allmänna och kan tänkas bero på andra saker kan det vara svårt att veta vad som hänger ihop med högt blodtryck. För att veta vad som är ett tecken vid högt blodtryck är det därför viktigt att sätta in symtomen i ett större sammanhang. Detta kan endast göras i samband med en större utredning där patientens blodtrycks mäts och kartläggs kontinuerligt samt sätts i relation till livsstil och eventuell sjukdomsbild. För en effektiv behandling av högt blodtryck behövs att man studerar symtomen. I vilka sammanhang de uppstår, vilka kopplingar de har med olika aktiviteter och vilken påverkan de har på allmäntillståndet.


Tydliga symtom vid högt blodtryck

I många fall kan symtomen vara besvärande och ställa till med inskränkningar i livet. T.ex. kan symtomen orsaka försämrade möjligheter till fysisk aktivitet. Trötthet, yrsel och illamående i samband med motion kan upplevas som ytterst besvärande och förhindra en person i sin vardag. I värsta fall kan symtomen leda till att tillståndet förvärras. En redan överviktig person kan uppleva ökade svårigheter att röra sig normalt och därmed dra ner på sin fysiska aktivitetet ytterligare vilket leder till att vikten fortsätter att öka. Om detta inträffar kan det vara lätt att fastna i en nedåtgående spiral som blir svår att ta sig ur. Därför är det centralt att upptäcka svårigheterna och isolera dess orsaker för att kunna få till en förbättring. Förhoppningsvis upptäcker den drabbade, relativt snart, att det lönar sig att ta tag i problemen. Genom att påbörja resan med att sänka sitt blodtryck kan livskvaliten öka succesivt och ge mersmak. Läs gärna vidare om hur man kan sänka blodtrycket.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.