Riskerna med högt blodtryck är ofta långsiktiga, men allvarliga. Det höga blodtrycket ökar risken att få hjärt- och kärlsjukdomar som bland annat stroke och hjärtinfarkt.

Risker med högt blodtryck

Har man väl drabbats av högt blodtryck är tillståndet ofta livslångt. Symtomen går att lindra och många kan leva helt utan besvär men inte utan eftertanke. Den drabbade måste alltid ta sitt tillstånd i beaktande och tänka på sina riskfaktorer. Självklart hänger det ihop med vad som orsakade det höga blodtrycket ifrån första början men det blir nödvändigt också med andra livsstilsförändringar. Exempelvis att tänka på kosten, vara försiktigt med alkohol och tobak samt undvika viktökning är centralt för att upprätthålla en god livskvalité. Hur man bäst bör leva kan en läkare hjälpa till att ge råd om. Den som inte följer sin läkares råd riskerar att, på sikt, drabbas av allvarliga konsekvenser. Att ignorera ett förhöjt blodtryck placerar den drabbade i riskgruppen för en rad allvarliga följder.


högt blodtryck

Är det farligt med högt blodtryck?

Till att börja med ökar högt blodtryck risken för att drabbas av en rad olika hjärt- och kärlsjukdomar. Det höga blodtrycket gör att hjärtat får jobba hårdare för att pumpa ut blodet i kroppen. På sikt leder det till förändringar i kärlväggarna. De blir hårdare och mindre elastiska. Problem som åderförkalkning, kärlkramp och blodpropp är vanliga följder om man har ett långvarigt högt blodtryck. Exempelvis stroke, försämrad blodcirkulation i benen, hjärtsvikt och hjärtinfarkt är också vanligt förekommande. Personer med högt blodtryck är kraftigt överrepresenterande bland patienter som drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Förhöjt blodtryck är den vanligaste riskfaktorn bakom stroke som är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Det är också en av de vanligaste riskfaktorerna bakom hjärtinfarkt som står för det största antalet dödsfall i landet. Även om symtomen av ett högt blodtryck kan vara lindriga är det därmed ett tillstånd som måste tas på största allvar.

Ett förhöjt blodtryck ökar påfrestningen på kroppens alla organ. Vilka effekter det får på sikt är ofta svårt eller omöjligt att avgöra. Vilka risker man utsätter sig för med ett högt blodtryck blir väldigt individuellt då det ofta samverkar med andra sjukdomar och förvärras med hög ålder. Exempelvis så kan en person med högt blodtryck och ett genetiskt njurproblem drabbas av en specifik problematik medan en person med högt blodtryck och problem med levern får en annan. Njurarna tillhör de organ som löper störst risk att skadas av högt blodtryck. De riskerar att drabbas av nefroskleros dvs. skador på små artärer som försämrar njurfunktionen. Om så sker kan de börja läcka äggvita och upphöra att fungera normalt.


Särskilda risker med högt blodtryck

Särskilda risker förekommer i samband med graviditet. Förhöjt blodtyck är också väldigt vanligt under graviditet och därmed något att vara vaksam på. Ett högt blodtryck i samband med protein i urinen kan vara tecken på havandeskapsförgiftning som är mycket farligt att drabbas av. Under graviditeten mäts därför blodtrycket kontinuerligt för att skapa en bild av vad som är normalt för individen och hur blodtrycket förändras. För kvinnor med högt blodtryck redan innan graviditeten kan det bli aktuellt med medicinering under större delen av de nio månaderna. Efter förlossningen bör blodtrycket återgå till det normala men det kan ibland ta några veckor. Under denna tid kan det också vara aktuellt att vara uppmärksam på blodtrycket.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.