Det är alltid positivt att veta vad som orsakar det höga blodtrycket. Men många gånger kan blodtrycket bero på flera faktorer samtidigt, vilket kan göra det hela lite svårare.

Högt blodtryck - orsak

Varför vissa drabbas av högt blodtryck och vad som orsakar det är inte helt klarlagt. Upptill 95 procent av fallen rubriceras som "primära" av skälet att det inte säkert går att fastställa någon orsak. Ärftlighet anses spela en roll men förmodligen i samverkan med andra faktorer. Sannolikt spelar faktorer som fetma, stress och alkoholkonsumtion en roll. De resterande fallen betecknas som sekundär hypertoni och är kopplade till någon annan form av sjukdom. Gällande sekundär hypertoni kan det också vara svårt att fastställa vad som är orsak och verkan. Det finns många diagnoser där förhöjt blodtryck kan vara ett symtom. Det höga blodtrycket kan dock samverka med en mängd andra potentiella riskfaktorer


högt blodtryck

Olika orsaker till högt blodtryck

Att försöka skapa en någorlunda sammanhållen bild av vad som orsakar högt blodtryck är inte det enklaste. Ofta är det flera faktorer som samverkar med varandra och det kan vara svårt om inte omöjligt att avgöra vad som är vad. Ändå svårare kan det vara att få bukt med ett förhöjt blodtryck om man inte vet vilka orsaker som ska behandlas. Det finns dock vissa avgörande faktorer som bevisligen har en stark påverkan och det är dessa det är extra viktigt att ha under uppsikt. För att ta reda på vilka som är de viktigaste orsakerna i det enskilda fallet kan det krävas en längre utredning och kartläggning över den drabbades liv.


Högt blodtryck på grund av ålder och livsstil

Ålder och livsstil är två faktorer som är avgörande för hur en persons blodtryck utvecklar sig. Det är inte ovanligt att man upplever ett ökat blodtryck lite senare i livet. Om själva åldrandet är den primära orsaken hänger det säkert samman med ärftlighet. För att ta reda på om orsaken är ärftlig får man gå tillbaka i sin familjs sjukdomshistoria och se hur det ser ut. Självklart hänger det också ihop med hur man då har levt sitt liv i största allmänhet. Att leva ett stillasittande liv och inte motionera i tillräcklig utsträckning är säkert en starkt bidragande orsak till förhöjt blodtryck. Andra vanliga livsstilsfaktorer är exempelvis övervikt och stress. Det är inte ovanligt att den fysiska aktiviteten minskar senare i livet och därmed även vikten. Finns det redan en ärftlighet med i bilden finns det därmed en mycket stor risk för förhöjt blodtryck.


Högt blodtryck på grund av kosten

Vidare finns det starka kopplingar mellan kost och förhöjt blodtryck. Exempelvis fet mat, alkohol och salt brukar pekas ut som bovar. Även en persons tobaksvanor har en bidragande orsak. Sammantaget kan man säga att en allmänt osund livsstil med för mycket skräpmat, stress, alkohol osv. i samband med allt mindre fysisk aktivitet gärna orsakar högt blodtryck senare i livet. Den goda nyheten här är att förändringar i livsstil kan hjälpa till att lindra symtomen. Detta kan dock vara lättare sagt än gjort då en osund livsstil verkar ha blivit en del av det moderna samhällets framväxt. Man kan med all rätt se blodtryckssjukdomar som en av de "välfärdssjukdomar" vi dragit på oss. Eftersom kosten påverkar vårt blodtryck kan man även äta sån kost som sänker blodtrycket. Läs mer om detta i avsnittet "sänka blodtrycket".


Förhöjt blodtryck på grund av annan sjukdom

För en minoritet av de som drabbas av högt blodtryck är det ett symtom på en annan diagnos (sekundär hypertoni). Den vanligaste formen av bakomliggande diagnos är någon form av njursjukdom men kan även bero på andra sjukdomar som exempelvis diabetes eller hormonrubbningssjukdomar. I dessa fall kan förändringar av livsstil spela en mindre roll även om det kan hjälpa. Istället kan det bli aktuellt med medicinering. Det finns också en mängd läkemedel som kan orsaka ett förhöjt blodtryck. Om så är fallet kan lösningen vara att minska dosen eller försöka prova fram ett annat läkemedel. Högt blodtryck hör också till en av de vanligare komplikationerna under graviditet. I värsta fall kan detta leda till fara för mor och barn, samt resultera i missfall. Därmed är det extra viktigt att hålla koll på blodtrycket under graviditeten. Detta ingår dock i en normal undersökning vid rutinkontroll när man är gravid. Då kan också en blodtrycksmätare vara att föredra.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.